وزارت علوم تحقیقات و فناوری

استعلام مدرک تحصیلی و ...

نیکا تک :تامین کننده بستر خدمات از طریق گذر گاه خدمات دولت PGSB سازمان فن آوری اطلاعات ایران -سازمان تنظیم مقررات و ارتبا طات رادیویی به دفاتر نیکاتک ودفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و اطلاعات روستایی

ارسال دیدگاه :