سامانه جامع سجام

سامانه جامع سجام

ارسال کد فعال سازی سجام

لیست بانکهای سجام

تکمیل مشخصات پروفایل سجام

بررسی پروفایل سجام

لیست کشورها

لیست استانها

لیست شهرها

لیست بخشها

لیست مشاغل

دریافت وضعیت پروفایل در سجام

احراز هوبت سجام

احراز هویت سجام سمت احراز هویت کنند

لیست خدمات سمت احراز هویت کننده

مشخصات خدمت سمت احرازهویت کننده

توکن پرداخت سمت احراز هویت کننده

ارسال توکن به درگاه

تایید پرداخت سمت احراز هویت کننده

استعلام پرداخت سمت احراز هویت کننده

 

جهت استفاده از سرویس ها از سامانه خدمات هوشمند یکپارچه نیکا تک از طریق لینک دعوت دفاتر نمایندگی نیکا تک ثبت نام کنید.

ارسال دیدگاه :