خدمات ما

سرویس ها و خدمات دفاتر خدمات یکپارچه

چه کارهایی انجام می دهیم؟

دفاتر خدمات یکپارچه در حال گسترش و شکل دهی خدمات یکپارچه در حوزه فن آوری اطلاعات مالی و اعتباری  ،بیمه ای  و اداری است که دامنه کسب و کار آن خدمات مالی و اعتباری بانکهای طرف قرارداد، فین تک، پلتفرم باز و بلاکچین و API هست. با ایجاد 500 دفتر خدمت رسانی در شهر ها و 1300 دفتر خدمت رسانی در روستا های محروم امیدواریم ارائه خدمات رسانی به هموطنان موجب رضایت درگاه الهی اشتغال زایی منطقه ای و رضایتمندی هرچه بیشتر ساکنان منطقه قرار گیرد

ارائه بهترین

مشاوره در زمینه خدمات مالی و اعتباری، بیمه ای 

 

آنچه

در سال 1402

در حال توسعه هستیم؟

1300+ایجاد دفاتر روستایی
5400ایجاداشتغال زایی در دفاتر درسالجاری
500+ایجاددفاتر شهری

بهترین راه برای ساختن سازمانی که برازنده آینده باشد، ســاخـتـن سـازمـانـی اســت کـه بـرازنـده انـسـان بـاشـد